VEDTÆGTER FOR ESPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING:

  1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er ESPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING med hjemsted i Gladsaxe. Forenings adresse er adressen for den til enhver tid valgte formand.

  2. FORMÅL. Foreningens formål er at fremme sager af fælles interesse for medlemmerne.

  3. MEDLEMSKAB. Pligtig at være medlem af foreningen er enhver ejer(e) af grund(e) udstykket af Espegårdens udstykning i henhold til de på grundene hvilende servitutter. Ved ejerskifte indtræder køberen i de forpligtelser og rettigheder, der påhviler grunden(e). Sælgeren er dermed ophørt med at være medlem og har intet krav på foreningen, hverken på formue eller anden af foreningens ejendom.

  4. GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kun den kan give og forandre foreningens vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned i Gladsaxe kommune. Tid og sted for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen. Der indkaldes skriftligt til generalforsamling senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal foregå pr. e-mail og med notits i lokalbladene og på foreningens hjemmeside. Samtidig offentliggøres dagsorden, revideret regnskab og budget for det kommende år til medlemmerne, samt indkomne forslag og evt. ændringsforslag til honorarer og opkrævningsgebyr via hjemmesiden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal begrundes og skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. januar.

  5. GENERALFORSAMLINGENS DAGS- OG FORRETNINGSORDEN, skal indeholde:

a) Valg af dirigent. b) Bestyrelsens beretning. c) Forelæggelse af revideret regnskab. d) Behandling af eventuelt indkomne forslag. e) Fastsættelse af kontingent, godtgørelser og opkrævningsgebyrer. f) Valg af formand eller kasserer. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. h) Valg af revisorer og suppleanter. i) Eventuelt. ad a: Valg af dirigent Dirigenten vælges af generalforsamlingen og leder denne. ad b: Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse. ad c: Forelæggelse af revideret regnskab Det reviderede regnskab forelægges af bestyrelsen. ad d: Behandling af indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændringer samt andre indkomne forslag. ad e: Fastsættelse af kontingent, godtgørelser og opkrævningsgebyr. Kontingent og godtgørelse vedtages til generalforsamlingen for det følgende kalenderår. ad f: Valg af formand eller kasserer. Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år og kasseren i lige år. ad g: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I ulige år vælges to-tre bestyrelsesmedlemmer samt een suppleant og i lige år to bestyrelsesmedlemmer samt een suppleant. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter vælges for to år ad gangen. ad h: Valg af revisorer og suppleanter. Hvert år vælges een revisor samt een suppleant. Såvel revisorer som suppleanter vælges for to år ad gangen. ad i: Eventuelt. De under dette punkt fremkomne forslag, spørgsmål etc. kan ikke bringes til afstemning under den pågældende samling.

  1. STEMMEAFGIVNING a) Stemmeret. Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det foregående år, har stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem har een stemme. Såfremt en medlem ejer to eller flere matrikler har pågældende en stemme per matrikel uanset om de er sammenhængende eller ej. b) Fuldmagt. Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt der medbringes skriftlig fuldmagt med angivelse af fuldmagtsgiverens matrikelnummer og adresse, samt tilsvarende oplysninger på den person til hvem fuldmagten er givet. Et stemmeberettiget medlem kan udover sin egen stemme kun benytte een fuldmagtsstemme. Fuldmagter skal være underskrevet af matriklens ejer, fuldmagtsgiver. c) Stemmeafgivelse. Det er dirigenten der kan give adgang til skriftlig afstemning. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Forslag vedtages, når vedtægterne ikke kræver andet, ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige antal stemmer for og imod bortfalder et forslag.

7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller skal indkaldes når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det overfor bestyrelsen. Et sådant forlangende skal være underskrevet af de stemmeberettigede medlemmer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling tillige med angivelse af hvilken sag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af de medlemmer, der har underskrevet indkaldelsen være mødt, for at sagen kan behandles. Med hensyn til dagsorden gælder samme retningslinjer som for ordinær generalforsamling.

8 KONTINGENT. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der betales eet kontingent pr. matrikelnummer, dog således, at såfremt et medlem ejer to sammenhængende matrikelnumre (dobbeltgrund) betales kun eet kontingent, men ejer et medlem to eller flere ikke-sammenhængende matrikelnumre betales eet kontingent pr. matrikelnummer. Der gives en stemme pr matrikelnummer uanset om de er sammenhængende eller ej. Kontingent opkræves ved årets start i januar måned for det følgende kalenderår. Kontingentrestance på over 12 måneder overgives til inkasso, hvortil restanten afholder alle påløbne omkostninger. Medlemmer, overfor hvilke foreningen har måttet søge retslig bistand for at få inddrevet sine lovlige tilgodehavender, er, såfremt de tilkendte sagsomkostninger ikke dækker foreningens udgifter til sagen, pligtig til udover de pådømte sagsomkostninger, at holde foreningen fuldt skadesløs for de ved sagen påførte omkostninger. Opkrævningsgebyr følger rentelovens til enhver tid gældende bestemmelser, kan dog ikke overstige kr. 100,- pr. rykker.

9 BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af formand, kasserer samt yderligere fire- fem bestyrelsesmedlemmer. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Foreningens opgave i henhold til formålsparagraffen overdrages bestyrelsen, der har forpligtelse til at bringe de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger til udførelse og i øvrigt lede foreningens anliggender med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er ulønnet, men kan modtage godtgørelse for udgifter i hht statens takster. Godtgørelsen udbetales en gang årligt i december måned. Formand og kasserer og næstformand kan hver modtage maksimalt kr. 2600 årligt og hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan modtage op til kr. 1000 i godtgørelse per år. Godtgørelsen ydes for dækning af udgifter til elektroniske kommunikationsmidler.

10 REGNSKAB. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører foreningens regnskab. Kasseren kan have en mindre kontant kassebeholdning. Størrelsen af denne fastsættes af bestyrelsen. Under ansvar overfor generalforsamlingen og i samråd med bestyrelsen påhviler det kassereren at anbringe og forrente foreningens midler under hensyntagen til sikkerhed og forrentning. Til disposition over foreningens øvrige formue underskriver formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan afsætte kassereren, såfremt regnskabsførelsen etc. efter bestyrelsens skøn ikke foretages på betryggende vis. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt en kasserer skal afsættes og en ny indsættes. 11 REVISION. Revisionen består af to revisorer med ansvar overfor generalforsamlingen. Det er revisionens pligt at revidere regnskabet samt konstatere beholdningernes tilstedeværelse mindst een gang årligt. Til revisionen udbetales en godtgørelse, der fastsættes af generalforsamlingen. Revisorgodtgørelsen deles mellem revisorerne i forhold til det antal gange, de har deltaget i revisionen. 12 OPLØSNING AF FORENINGEN. Opløsning af foreningen kan ske, såfremt to efter hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Før opløsning af foreningen kan ske, skal der på generalforsamlingen vedtages bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. 13. ORDENREGLER: Foreningen har ingen ordensregler, idet medlemmerne forventes at vise hensyn til hinanden indenfor lovgivningens rammer.

  1. SYNLIGHED OG KOMMUNIKATION: Foreningen har en hjemmeside, der anvendes til opslag og meddelelser til medlemmerne. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte festudvalg og afholde sommerfester. Bestyrelsesmedlemmer kan arbejde for bedre bredbåndsløsninger, billigere fyringsudgifter, og oplysning til medlemmerne om ejendomsbeskatning. Bestyrelsen kan afgive høringssvar til Gladsaxe Kommune. Vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 2017.